Skip to content

Sumi-nagashi white/black (KAPUKI original): Yukata

Sale price¥55,000

Sumi-nagashi white/black (KAPUKI original): Yukata
Sumi-nagashi white/black (KAPUKI original): Yukata Sale price¥55,000